THÔNG BÁO          

Hiện nay thư viện đang thi công, lắp đặt thiết bị theo kế hoạch của nhà trường. Thư viện dự kiến tạm dừng phục độc giả từ ngày 18 đến ngày 28 tháng 6 năm 2019. Các nội dung khác vẫn hoạt động bình thường. Chúng tôi rất lấy làm phiền quí độc giả và sẽ thông báo lịch phục vụ ngay khi có thể.

Ngày 18/6/2019

Trưởng phòng CNTT – TV

PGS.TS. Hoàng Hà