1.Thời gian: 9 giờ 00, ngày 05/12/2017

2.Địa điểm: Phòng họp 1, nhà điều hành 11 tầng.

3.Thành phần tham dự:

- Ban Giám hiệu;

- Lãnh đạo và chuyên viên các phòng chức năng;

- Lãnh đạo và chuyên viên văn phòng các khoa, bộ môn trực thuộc Trường.

4.Đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo: Phòng Hành chính – Tổ chức