THÔNG BÁO

Phòng Công nghệ thông tin - Thư viện sẽ tổ chức “tập huấn Công nghệ thông tin năm 2019”.

Nội dung tập huấn: Cập nhật và khai thác CNTT, Internet, Office 365.

Đối tượng tham gia theo quyết định HCTC gồm 90 người chia thành 3 lớp, mỗi lớp 1 ngày.

Thời gian dự kiến tập huấn: Cuối tháng 8/2019

Trưởng phòng CNTT-TV

PGS.TS Hoàng Hà