1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Phòng Khoa học Công nghệ - họp tác quốc tế

- Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà 11 tầng

- Điện thoại:

 - Điện thoại: 0208 3900591/ 0208 3900585

- Email:

Khoa học Công nghệ: khoahoccongnghe@tump.edu.vn

Hợp tác Quốc tế: ico@tump.edu.vn

TS Hạc Văn Vinh -Trưởng phòng 

TS Nguyễn Thị Phương Lan - Phó trưởng phòng


2. Chức năng nhiệm vụ đơn vị

2.1. Chức năng:

Quản lý khoa học và quan hệ quốc tế, tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc xây dưng chiến lược phát triển khoa học, chuyển giao công nghệ Y - Dược, tổ chức thực hiện công tác quan hệ quốc tế.

2.2 nhiệm vụ:

- Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển về khoa học công nghệ Y - Dược học, định hướng và lập kế hoạch công tác quan hệ quốc tế của Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên và các đối tác quan hệ;

- Quản lý và tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, các đề tài hợp tác trong và ngoài nước;

- Tổ chức các hội nghị khoa học công nghệ cấp trường và khu vực;

- Tổ chức xuất bản, phát hành bản tin, tạp chí, các ấn phẩm khoa học, tài liệu phục vụ cho hoạt động khoa học và công nghệ về Y - Dược;

- Tổ chức, quản lý thư viện phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu khoa học;

- Tham mưu xây dựng phương hướng, tổ chức quản lý, thực hiện công tác quan hệ quốc tế để phát triển Trường đại học Y khoa, thực hiện công tác ngoại vụ với nhiệm vụ quan hệ quốc tế với tất cả công việc thuộc trường có liên quan đến yếu tố nước ngoài;

- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực khoa học và quan hệ quốc tế;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao

3. Thông tin nhân sự: 

STT Họ Tên Chức vụ
1 Hạc Văn Vinh Trưởng Phòng
2 Nguyễn Thị Phương Lan Phó trưởng phòng
3 Phạm Ngọc Minh chuyên viên
4 Nguyễn Văn Thắng chuyên viên
5 Đào Hồng Phương chuyên viên
6 Đoàn Ngọc Diệp chuyên viên

4. Lịch sử hình thành: 

Phòng Quản lý khoa học kỹ thuật thành lập năm 1981 Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển và hoạt động liên tục đến năm 1988 thì ghép với về khoa học công nghệ Y - Dược học, định phòng Đào tạo thành phòng Kế hoạch đào tạo, rồi đổi hướng, lập kế hoạch hợp tác quốc tế của thành phòng Đào tạo - Khoa học - Quan hệ Quốc tế. Trường Đại học Y  Dược Thái Nguyên; Năm 2006, Phòng Quản lý khoa học và Quan hệ -Quản lý và tổ chức các hoạt động nghiên cứu Quốc tế được thành lập lại theo quyết định của Giám khoa học, phát triển công nghệ, các đề tài đốc Đại học Thái Nguyên và hoạt động từ đó đến nay

5.. Thành tích đạt được: 

5.1. Nghiên cứu khoa học

-Cụ thể hóa các Quy chế quản lý khoa học của cấp trên thành văn bản pháp lý trong quản lý các hoạt động khoa học công nghệ của Trường.

-Tổ chức triển khai các hoạt động khoa học công nghệ cấp Nhà nước, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ, cấp tỉnh và cấp Trường. Tổ chức dự thi các giải thưởng khoa học cấp Quốc gia, cấp Bộ, cấp tỉnh.

-Chỉ đạo và hướng dẫn các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

-Tham gia các hoạt động chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Y Dược học cho các địa phương.

5.2. Hợp tác Quốc tế

-Hoạt động hợp tác quốc tế đã góp phần đáng kể cho sự phát triển chung của Nhà trường: tăng cường cơ sở vật chất, nguồn lực đào tạo; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giảng viên.

-Tổ chức tiếp đón và làm việc với khách quốc tế, và làm thủ tục cho cán bộ của trường đi công tác và học tập tại nước ngoài.

-Xây dựng được nhiều văn bản hợp tác với các tổ chức quốc tế, trường đại học nước ngoài nhằm trao đổi, tăng cường cho hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của trường.

5.3. Các hoạt động xã hội

-Tham gia đầy đủ các hoạt động đoàn thể, xã hội do cấp trên phát động

-Tích cực ủng hộ các quỹ từ thiện -Tham gia đầy đủ các cuộc thi đoàn thể do công đoàn phát động