http://hctc.tump.edu.vn/

1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Phòng Hành chính – Tổ chức

- Địa chỉ: Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên, số 284 đường Lương Ngọc Quyến – TP. Thái Nguyên

- Điện thoại: 02803 858 479

- Email: hctc.dhyd@gmail.com

- Thông tin lãnh đạo đơn vị :

+ Trưởng phòng: TS Bùi Thanh Thủy

TS. Bùi Thanh Thủy

+ Phó phòng: ThS Nguyễn Thị Tân Tiến

Ths Nguyễn Thị Tân Tiến

 

2. Chức năng nhiệm vụ đơn vị

2.1. Chức năng

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý hành chính; Văn thư - lưu trữ; tổ chức xây dựng bộ máy, quản lý cán bộ, thực hiện các chế độ chính sách; công tác thi đua - khen thưởng.

2.2. Nhiệm vụ

2. 2.1. Công tác hành chính,Văn thư - lưu trữ

- Thực hiện công tác tiếp nhận và trình duyệt lãnh đạo các văn bản đến, sau đó chuyển cho các đơn vị thực hiện. Theo dõi, đánh giá việc thực hiện các văn bản đã triển khai trong cơ quan;

- Soạn thảo văn bản, trình Ban Giám hiệu ký; phát hành, lưu trữ, bảo mật con dấu, các tài liệu đảm bảo chính xác, kịp thời, an toàn.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các buổi lễ, hội nghị.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, triển khai, tập huấn, đôn đốc thực hiện công tác văn thư cho các đơn vị trong Trường.

- Thực hiện công tác hành chính, đối ngoại với các đơn vị và tổ chức trong nước.

- Điều xe ô tô phục vụ các hoạt động của Trường.

- Quản lý và điều hành sử dụng các phòng họp của Trường.

- Đảm bảo vệ sinh phòng Hiệu trưởng, phòng các Phó hiệu trưởng.

- Thực hiện công tác lưu trữ theo đúng qui định của Nhà nước và của Trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng do Hiệu trưởng giao.

2.2.2. Công tác tổ chức cán bộ

- Tham mưu, giúp Hiệu trưởng xây dựng chiến lược, chính sách phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đề án Vị trí việc làm của Trường phù hợp với tình hình phát triển theo đúng quy định.

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng ra quyết định thành lập, giải thể, sáp nhập, chia tách đơn vị thuộc Trường theo phân cấp của Đại học Thái Nguyên.

- Làm đầu mối trong việc xây dựng các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, các tổ chức trong Trường.

- Đề xuất, tham mưu cho Hiệu trưởng thành lập các hội đồng tư vấn như: Hội đồng tuyển sinh của Trường, Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng xét nâng lương, Hội đồng thi đua - khen thưởng, Hội đồng xét kỷ luật… theo quy định.

- Lập kế hoạch định biên và tuyển dụng hằng năm trình Đại học Thái Nguyên phê duyệt; tổ chức thực hiện tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đánh giá cán bộ theo quy định hiện hành và theo phân cấp của Đại học Thái Nguyên.

- Thực hiện kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đến tuổi nghỉ hưu và giải quyết chế độ hưu trí đối với cán bộ, viên chức, người lao động.

- Thực hiện các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, nghỉ việc, nghỉ phép, chuyển việc, chế độ lao động, chế độ đối với thương binh, gia đình liệt sỹ....

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và người lao động của trường; Trường hợp cán bộ viên chức do Giám đốc Đại học Thái Nguyên bổ nhiệm thì trình Đại học Thái Nguyên ra quyết định.

- Thực hiện giải quyết chế độ chính sách về lương và phụ cấp cho CBVC, LĐHĐ như: Nâng lương, chuyển xếp ngạch, nâng ngạch, chế độ phụ cấp thâm niên, phụ cấp độc hại… theo các văn bản pháp quy và hướng dẫn của ĐHTN.

- Quản lý, cập nhật, bổ sung thông tin hồ sơ cán bộ, viên chức và hợp đồng lao động. Tổng hợp, thống kê báo cáo về công tác tổ chức cán bộ, hành chính và các hoạt động của Trường.

- Rà soát thanh toán giờ giảng, chấm công…

- Thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng do Hiệu trưởng giao.

2.2.3. Công tác thi đua khen thưởng

- Quản lý công tác thi đua, khen thưởng tập thể và cá nhân của Trường theo quy định hiện hành.

- Xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình, biện pháp để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng của Trường.

- Tham mưu tổ chức và thường trực các Hội đồng thi đua khen thưởng xét duyệt các danh hiệu thi đua thuộc thẩm quyền quản lý.

- Lập hồ sơ trình Đại học Thái Nguyên xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng từ cấp Đại học Thái Nguyên trở lên. Lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc phạm vi quản lý khi có yêu cầu.

3. Thông tin nhân sự

STT HỌ VÀ TÊN BỘ PHẬN ĐIỆN THOẠI CQ ĐIỆN THOẠI DĐ
 1 TS. Bùi Thanh Thủy Trưởng phòng 02803859721 0986052979
Ths.Nguyễn Thị Tân Tiến Phó trưởng phòng 02803858479  
CN. Đào Thị Thu Hoài CV Tổ chức cán bộ 02803858479 0975347957
Ths. Đinh Mạnh Hùng CV Tổ chức cán bộ 02803858479 0983669241
Ths. Vừ Thị Bích Thiều CV Tổ chức cán bộ 02803900581 0978534999
CN Tạ Thị Huê VP Đảng ủy 02803854502 0962891185
CN Hà Thị Ngà VP Công đoàn 02803854498 0975813183
CN Nguyễn Thị Lan Anh VP Đoàn thanh niên 02803854501 0978732873
Nguyễn Thị Bích Đào Văn thư 02803852671 0945631639
10  Lê Thị Tuyết Lưu trữ, in, phô tô 02803900596 01636820843
11  Nguyễn Thị Bích Thanh Công vụ   0913386163

4. Lịch sử hình thành

- Năm 1968 thành lập bộ phận quản lý học sinh cùng với bộ phận tổ chức cán bộ gọi là phòng Tổ chức cán bộ - quản lý học sinh.

- Năm 1976 phòng đổi tên thành Hành chính – Tổng hợp.

- Năm 1994 phòng tiếp tục đổi tên thành Phòng Tổng hợp với cơ cấu tổ chức gồm: Bộ phận Hành chính quản trị, lái xe; Bộ phận Tổ chức cán bộ; Bộ phận Tài chính – Kế toán; Bộ phận Thiết bị điện – nước; Bộ phận Y tế.

- Đến năm 2006 phòng đổi tên thành Phòng Hành chính – Tài vụ gồm các bộ phận: Tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng; Tài chính kế toán; Hành chính Văn thư lưu trữ; Đánh máy, sản xuất văn bản, tài liệu học tập; Nghiệp vụ văn phòng Đảng, Văn phòng Công đoàn, Văn phòng Đoàn.

- Từ năm 2011, Phòng tách riêng và gọi tên là Phòng Hành chính – Tổ chức.

5. Hoạt động và thành tích đã đạt được

Hoạt động:

- Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu trong công tác quản lý hành chính; Văn thư - lưu trữ; tổ chức xây dựng bộ máy, quản lý cán bộ, thực hiện các chế độ chính sách; công tác thi đua - khen thưởng.

Thành tích đạt được:

+ Tập thể:

- Nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

-  02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

-  04 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế

- Cờ thi đua của Bộ Giáo dục & Đào tạo

- Công đoàn phòng được tặng Bằng khen của Công đoàn ngành giáo dục Việt Nam

- Nhiều cá nhân đạt danh hiệu “lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, nhiều cá nhân được tặng thưởng: Huân chương lao động Hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ Y tế, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo...