Thứ 3, ngày 17/10/2017
  • Tiếng Việt
  • English
Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư liên tịch số 35/2015/TTLT-BGDDT-BNV

05/07/2016 16:20:09 - Lượt xem: 5013

Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDDT-BNV

05/07/2016 16:19:30 - Lượt xem: 1783

Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-BGDDT-BNV

05/07/2016 16:19:00 - Lượt xem: 1401

Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về dân sự, chính trị trong Hiến pháp năm 2013

05/07/2016 16:18:21 - Lượt xem: 1709

PGS.TS Nguyễn Thanh Tuấn Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quyền con người, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Chi tiết

Quyền con người trong hiến Pháp 2013

05/07/2016 16:15:07 - Lượt xem: 1501

Nhà giáo ưu tú, PGS.TS. Chu Hồng Thanh Thành viên Ban Biên tập sửa đổi, bổ sung Hiến pháp

Chi tiết

Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị

05/07/2016 16:12:41 - Lượt xem: 1692

Được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua theo Nghị quyết số 2200A (XXI) ngày 16-12-1966; có hiệu lực ngày 23-3-1976; Việt Nam gia nhập ngày 24-9-1982)

Chi tiết

Văn bản pháp luật về bảo hiểm Y tế

05/07/2016 15:46:02 - Lượt xem: 802

Luật bảo hiểm xã hội

05/07/2016 15:40:13 - Lượt xem: 807

Văn bản pháp quy về chế độ lao động tiền lương

05/07/2016 15:39:30 - Lượt xem: 948

Luật lao động 2012

05/07/2016 15:36:58 - Lượt xem: 851

Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

05/07/2016 15:28:36 - Lượt xem: 800

Luật viên chức

05/07/2016 15:27:45 - Lượt xem: 821

Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013

05/07/2016 15:17:06 - Lượt xem: 791

Tài liệu tuyên truyền Hiến pháp 2013

05/07/2016 15:15:51 - Lượt xem: 799