Thứ 6, ngày 25/05/2018
  • Tiếng Việt
  • English
Công Khai

Biểu 9: công khai danh sách các tiến sĩ tham gia CTĐT

18/05/2018 08:28:12 - Lượt xem: 60

Biểu 8: danh sách giảng viên

18/05/2018 08:22:00 - Lượt xem: 63

Biểu 7: công khai cán bộ giảng viên tham gia từng chương trình đào tạo

18/05/2018 08:19:59 - Lượt xem: 43

Công văn về việc 3 công khai

18/05/2018 08:13:34 - Lượt xem: 39

Biểu tổng hợp

18/05/2018 08:08:33 - Lượt xem: 18

Báo cáo 3 công khai

15/05/2018 07:13:48 - Lượt xem: 59

Phụ lục 2: Danh sách SVTN được khảo sát 2016

23/04/2018 15:58:18 - Lượt xem: 104

Phụ lục 4: dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh

23/04/2018 15:55:23 - Lượt xem: 192

Phụ lục 3: báo cáo tình trạng việc làm

23/04/2018 15:53:47 - Lượt xem: 94

Phụ lục 1:Kế hoạch khảo sát tình trạng việc làm

23/04/2018 15:51:35 - Lượt xem: 77

Báo cáo kết quả khảo sát tình trạng việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2016

23/04/2018 15:49:54 - Lượt xem: 75

Quy định miễn học, miễn thi và chuyển điểm học phần Tin học và ngoại ngữ

20/12/2017 16:40:37 - Lượt xem: 2223

Quy định chuẩn năng lực và chứng chỉ ngoại ngữ đối với sinh viên

20/12/2017 16:39:25 - Lượt xem: 462

Báo cáo 3 công khai năm học 2017-2018

27/10/2017 13:46:02 - Lượt xem: 688

Biểu tổng hợp: 1 số thông tin công khai của cơ sở giáo dục

27/10/2017 13:42:54 - Lượt xem: 487