Thứ 6, ngày 14/12/2018
  • Tiếng Việt
  • English
Công Khai

Thông báo công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành (Part 3)

06/12/2018 10:38:29 - Lượt xem: 148

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành (Thực hiện theo Công văn số 2003/ĐHTN ngày 02/10/2018 của ĐHTN)

Chi tiết

Thông báo công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành (Part 2)

05/12/2018 11:03:38 - Lượt xem: 129

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành (Thực hiện theo Công văn số 2003/ĐHTN ngày 02/10/2018 của ĐHTN)

Chi tiết

Thông báo công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành (Part 1)

04/12/2018 10:06:49 - Lượt xem: 129

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành (Thực hiện theo Công văn số 2003/ĐHTN ngày 02/10/2018 của ĐHTN)

Chi tiết

Báo cáo kết quả khảo sát tình trạng việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2017

03/12/2018 09:39:57 - Lượt xem: 47

Thực hiện Công văn số 3943/BGDĐT - GDĐH ngày 31/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên báo cáo như sau:

Chi tiết

Báo cáo kết quả cập nhập thông tin theo Quy chế công khai

28/11/2018 13:26:38 - Lượt xem: 80

Thực hiện Thông tư 36/2017/TT-BGDDT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hướng dẫn số 2003/ĐHTN ngày 2/10/2018 của Đại học Thái Nguyên về việc thực hiện quy chế công khai, Trường Đại học Y Dược báo cáo các nội dung thực hiện công khai đến ngày 13/11/2018 như sau:

Chi tiết

Chương trình đào tạo Xét nghiệm Y học

20/11/2018 13:32:40 - Lượt xem: 273

Công khai Tài chính Năm học 2017 - 2018

08/10/2018 08:00:22 - Lượt xem: 217

Công khai Tài chính theo Thông tư số 36/2017/TT-BGD ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chi tiết

Công khai Tài chính năm 2017

10/07/2018 22:11:52 - Lượt xem: 459

Công khai Tài chính theo Thông tư số 09/2009/TT-BGD ĐT ngày 07/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chi tiết

Biểu 21: công khai chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

29/06/2018 15:40:34 - Lượt xem: 438

Biểu 22: công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

29/06/2018 15:39:13 - Lượt xem: 518

Biểu 23: công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

29/06/2018 15:39:03 - Lượt xem: 452

Biểu 24: công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

29/06/2018 15:38:36 - Lượt xem: 306

Biểu 6: Công khai số lượng sinh viên các hệ chính quy của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

29/06/2018 07:49:05 - Lượt xem: 371

Biểu 9: công khai danh sách các tiến sĩ tham gia CTĐT

18/05/2018 08:28:12 - Lượt xem: 554

Biểu 8: danh sách giảng viên

18/05/2018 08:22:00 - Lượt xem: 566