Chủ nhật, ngày 24/06/2018
  • Tiếng Việt
  • English
Báo cáo 3 công khai

Biểu 9: công khai danh sách các tiến sĩ tham gia CTĐT

18/05/2018 08:28:12 - Lượt xem: 182

Biểu 8: danh sách giảng viên

18/05/2018 08:22:00 - Lượt xem: 190

Biểu 7: công khai cán bộ giảng viên tham gia từng chương trình đào tạo

18/05/2018 08:19:59 - Lượt xem: 136

Công văn về việc 3 công khai

18/05/2018 08:13:34 - Lượt xem: 112

Biểu tổng hợp

18/05/2018 08:08:33 - Lượt xem: 62

Báo cáo 3 công khai

15/05/2018 07:13:48 - Lượt xem: 113

Biểu 11: Cam kết chất lượng đào tạo(cập nhật ngày 29/02/2016)

16/08/2017 20:28:15 - Lượt xem: 584

Biểu 10: Sách giáo trình (cập nhật ngày 29/02/2016)

16/08/2017 20:27:51 - Lượt xem: 571

Biểu 9: Tiến sĩ tham gia CTĐT(cập nhật ngày 29/02/2016)

16/08/2017 20:27:28 - Lượt xem: 538

Biểu 8: Danh sách giảng viên, nhân viên(cập nhật ngày 29/02/2016)

16/08/2017 20:27:05 - Lượt xem: 542

Biểu 7: Giảng viên theo chương trình đào tạo(cập nhật ngày 29/02/2016)

16/08/2017 20:26:37 - Lượt xem: 483

Biểu 6: Sinh viên, học viên(cập nhật ngày 29/02/2016)

16/08/2017 20:26:15 - Lượt xem: 488

Biểu 5: Tài chính(cập nhật ngày 29/02/2016)

16/08/2017 20:25:50 - Lượt xem: 559

Biểu 4: giảng viên cơ hữu(cập nhật ngày 29/02/2016)

16/08/2017 19:43:29 - Lượt xem: 503

Biểu 3: Cơ sở vật chât

16/08/2017 19:43:06 - Lượt xem: 545