Thứ 6, ngày 24/05/2019
  • Tiếng Việt
  • English
Báo cáo 3 công khai

Báo cáo kết quả cập nhập thông tin theo Quy chế công khai

28/11/2018 13:26:38 - Lượt xem: 1375

Thực hiện Thông tư 36/2017/TT-BGDDT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hướng dẫn số 2003/ĐHTN ngày 2/10/2018 của Đại học Thái Nguyên về việc thực hiện quy chế công khai, Trường Đại học Y Dược báo cáo các nội dung thực hiện công khai đến ngày 13/11/2018 như sau:

Chi tiết

Công khai Tài chính Năm học 2017 - 2018

08/10/2018 08:00:22 - Lượt xem: 1396

Công khai Tài chính theo Thông tư số 36/2017/TT-BGD ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chi tiết

Công khai Tài chính năm 2017

10/07/2018 22:11:52 - Lượt xem: 1677

Công khai Tài chính theo Thông tư số 09/2009/TT-BGD ĐT ngày 07/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chi tiết

Biểu 21: công khai chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

29/06/2018 15:40:34 - Lượt xem: 1601

Biểu 22: công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

29/06/2018 15:39:13 - Lượt xem: 866

Biểu 23: công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

29/06/2018 15:39:03 - Lượt xem: 767

Biểu 24: công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

29/06/2018 15:38:36 - Lượt xem: 610

Biểu 6: Công khai số lượng sinh viên các hệ chính quy của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

29/06/2018 07:49:05 - Lượt xem: 696

Biểu 9: công khai danh sách các tiến sĩ tham gia CTĐT

18/05/2018 08:28:12 - Lượt xem: 921

Biểu 8: danh sách giảng viên

18/05/2018 08:22:00 - Lượt xem: 927

Biểu 7: công khai cán bộ giảng viên tham gia từng chương trình đào tạo

18/05/2018 08:19:59 - Lượt xem: 909

Công văn về việc 3 công khai

18/05/2018 08:13:34 - Lượt xem: 901

Biểu tổng hợp

18/05/2018 08:08:33 - Lượt xem: 756

Báo cáo 3 công khai

15/05/2018 07:13:48 - Lượt xem: 681

Phụ lục 3: báo cáo tình trạng việc làm

23/04/2018 09:45:54 - Lượt xem: 763